„NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM” – konkurs z edukacji dla bezpieczeństwa.

1. Adresaci konkursu – Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim .

2. Cele konkursu

• Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia drugiego człowieka.

• Kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje i innych.

• Propagowanie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa.

3. Przedmiot konkursu

Zagadnienia związane z pierwszą pomocą. Łańcuch przeżycia. Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia. Postępowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Pozycja boczna ustalona. Alarmowanie o zagrożeniu. Wzywanie pomocy. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

4. Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch części, w których rywalizować będą dwuosobowe drużyny.

Część I– praktyczna (oceniana przez 3-osobowy zespół)

Polega na:

– wykonaniu przez 1 osobę z drużyny na manekinie resuscytacji krążeniowo- oddechowej (0- 5 p.)

– ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej- bezpiecznej (0-3p.)

– unieruchomieniu kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej (0-3p.)

Uwaga: jedna osoba z drużyny jest osobą poszkodowaną, druga natomiast udziela pomocy.

Część II– teoretyczna

Test na platformie Kahoot. Konieczne posiadanie telefonu z dostępem do Internetu.

5. Termin

Konkurs zostanie przeprowadzony 19.11.2020, godzina 11.20.

Czas trwania konkursu ok. 2h

6. Wyniki konkursu

Wygrywają trzy najlepsze drużyny (miejsca od 1 do 3), które otrzymają największą liczbę punktów po

podsumowaniu dwóch części konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 17.11.2020 na stronie szkoły.

7. Nagrody

Oceny celujące z przedmiotu” Edukacja dla bezpieczeństwa” za zajęcie 1, 2, 3 miejsca. Za zajęcie 4,5,6 – oceny bardzo dobre plus.

3 najlepsze grupy otrzymają nagrody rzeczowe – niespodzianka. Oraz możliwość zwiedzenia jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Decyzje jury są ostateczne.

8. Organizator konkursu

Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa – Emilia Napiórkowska