Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 848 z późn. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy opublikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących i niesłyszących.
 • Zdjęcia zamieszczone w galerii nie posiadają opisu czy tekstu alternatywnego.
 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.  
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Tomasz Torbus
E-mail:  torbus.tomasz@zs4.nowydwormaz.pl
Telefon: (22) 713-44-20, (22) 713-44-27, (22) 713-03-28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz za odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną do organu nadzorującego na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Adres: ul. Józefa Bema 312
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
 • E-mail: sekretariat@zs4.nowydwormaz.pl
 • Telefon: (22) 713-44-20, (22) 713-44-27, (22) 713-03-28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Podjazd umożliwia wejście głównym wejściem do budynku przy ulicy Bema 312, na halę sportową oraz do budynku od ulicy Bema 227 z wejściem od od ulicy 29 Listopada. Budynek od ulicy 29 Listopada 109 nie posiada schodów.
 • Budynek główny (Bema 312) składa się z trzech kondygnacji. Posiada przenośną windę która umożliwia wjazd/zjazd po schodach. Na pierwszym piętrze posiada toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
 • Budynek Bema 227 składa się z 1 kondygnacji. Nie posiada windy umożliwiającej dostęp do wszystkich pomieszczeń ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • Na terenie placówki nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
 • Parking posiada jedno dedykowane miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak jest oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych.
 • Budynek czterokondygnacyjny (1 podziemna, 3 nadziemne), nie posiada windy.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Nie wszystkie drzwi wewnętrzne dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze, na lewo od wejścia głównego, znajduje się sekretariat oraz gabinet dyrektora placówki.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej i informacji głosowej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie www szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.