MX-4071_20240322_105840

MX-4071_20240322_105851

Załącznik nr 1 POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Załączniki do Polityki:

 1. Zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko.
 2. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.
 3. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 4. Schematy interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka.
 5. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.
 6. Karta interwencji.
 7. Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci.
 8. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.
 9. Upoważnienie.
 10. Oświadczenie.
 11. Ankieta monitorująca poziom realizacji Polityki.

Załącznik nr 2 ZASADY I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA OPIEKUNOM DZIECKA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH DO ZAZNAJOMIENIA SIĘ Z NIMI I ICH STOSOWANIA

Załącznik nr 3 DANE KONTAKTOWE LOKALNYCH INSTYUCJI I ORGANIZACJI, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ INTERWENCJĄ W SYTUACJACH KRZYWDZENIA DZIECKA

Załącznik nr 4 ZASADY PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ SPOSOBY DOKUMNETOWANIA I ZASADY PRZECHOWYWANIA UJAWNIONYCH LUB ZGŁOSZONYCH INCYDENTÓW LUB ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH DOBRU MAŁOLETNIEGO

SOM-wersja-skrocona-dla-dzieci